एकपटक सुनेपछी पटक पटक सुनिरहु लाग्ने कविता || Nepali Kabita Bachan ||

  • Post comments:0 Commentsएकपटक सुनेपछी पटक पटक सुनिरहु लाग्ने कविता || Nepali Kabita Bachan ||
#एकपटक #सनपछ #पटक #पटक #सनरह #लगन #कवत #Nepali #Kabita #Bachan
एकपटक सुनेपछी पटक पटक सुनिरहु लाग्ने कविता || Nepali Kabita Bachan ||
#एकपटक #सनपछ #पटक #पटक #सनरह #लगन #कवत #Nepali #Kabita #Bachan

visit youtube channel

Leave a Reply