दर्द।।भरी।।शायरी।।pi।।hai।।sharab।।har।।gali।।ki।।dukan।।se।।2021।। sharabi। shayari।rula।।degi

  • Post comments:0 Commentsदर्द।।भरी।।शायरी।।pi।।hai।।sharab।।har।।gali।।ki।।dukan।।se।।2021।। sharabi। shayari।rula।।degi
दर्द।।भरी।।शायरी।।pi।।hai।।sharab।।har।।gali।।ki।।dukan।।se।।2021।। sharabi। shayari।rula।।degi
#दरदभरशयरpihaisharabhargalikidukanse2021 #sharabi #shayariruladegi
दर्द।।भरी।।शायरी।।pi।।hai।।sharab।।har।।gali।।ki।।dukan।।se।।2021।। sharabi। shayari।rula।।degi
#दरदभरशयरpihaisharabhargalikidukanse2021 #sharabi #shayariruladegi

visit youtube channel

Leave a Reply